Excel - základní pojmy a ovládání

Základní pojmy

 • Sešit (Workbook): je soubor, který obsahuje jeden nebo více listů. V sešitu můžeme listovat pomocí oušek listů v levé spodní části okna.
 • List: každý nový sešit obsahuje 1 nový list (ve starších Excelech jsou listy 3), počet listů v jednom sešitu je omezen velikostí paměti. Do sešitu můžeme další listy přidávat a také je odstraňovat. Listy lze libovolně přejmenovat.
 • Buňka (Cell): je nejmenším a zároveň nejdůležitějším nosičem informace, je z nich složen každý list v Excelu. Buňka je políčko mřížky, do kterého uživatel může vepsat data nebo vložit funkci. Každá buňka má v listu svou jedinečnou adresu.
 • Sloupec: je soubor svislých buněk označených písmeny podle abecedy.
 • Řádek: je soubor vodorovných buněk označených čísly.

Obrázek č. 1: rozvržení programu, pojmenování základních částí.

Základní orientace v Excelu 2016

Vytvoření nového listu, přejmenování a nastavení barvy listu

 • Listy přidáváme kliknutím na tlačítko plus vpravo od posledního listu.
 • Listy můžeme pojmenovat poklepáním do názvu listu nebo přes kontextovou nabídku.
 • Každému listu můžeme nastavit vlastní barvu.
05. Excel_vytvoreni-prejmenovani-barva_listu.mp4

Video č. 1 - přejmenování listu a nastavení barvy ouška listu.

06. Excel_presun_listu.mp4

Video č. 2 - přesun listu.

Adresa buněk

 • Excel používá pro orientaci souřadnicový systém, každá buňka má svou adresu, která se skládá z písmen(e) a číslice. Písmeno označuje sloupec, číslice řádek.
 • Příklad: buňka s adresou C4, znamená, že se jedná o sloupec "C" a 4. řádek.
 • Jestliže chceme rychle vyhledat určitou buňku, můžeme použít "Pole názvů" (viz video).
01. Excel_souradnice_bunek.mp4

Video č. 3 - použití "Pole názvů" pro vyhledání buněk.

Zkuste si :

 • Vytvořit nový sešit.
 • Najít s pomocí pole názvů buňky: A5, B19, D100, E1482, BK170, EL170.
 • Zapište jejich adresy do buněk A1 až A6.

Pohyb mezi buňkami, zápis dat do buňky a zarovnání textu

1. Změna kurzoru a pohyb mezi buňkami

Když kliknete do jakékoliv buňky v listu, tak se zvýrazní rámečkem, kterému říkáme buňkový kurzor. Pro pohyb mezi ostatními buňkami používáme směrové šipky na kurzorové části klávesnice. Pro svislý pohyb se také dobře uplatní rolovací tlačítko myši.

Symbol kurzoru v Excelu má celkem 3 podoby a mění podle toho, kde se v buňce nacházíme:

 • Plný kříž - zobrazuje se při označování a výběru buněk (obrázek č. 2, kurzor v zelené kruhu).
 • Tenký kříž se šipkami - zobrazuje se, pokud se pohybujeme v oblasti buňkového kurzoru. Slouží pro přesunutí buňky na jiné místo v listu.
 • Tenký kříž - zobrazuje se v levém dolním rohu buňky - v oblasti malého symbolu čtverce. Když je zobrazen, můžeme kopírovat hodnotu buňky do ostatních buněk.
01_Excel_zmena_kurzoru.mp4

Video č. 4 - zápis dat do buňky, označení a přesun buňky.

02_Excel_pohyb_v_bunkach.mp4

Video č. 5 - nastavení barvy výplně buněk a přesun více buněk.

03b. Excel_zarovnani_textu.mp4

Video č. 6 - zarovnání textu v buňce.

Zkuste si :

 • Pohyb pomocí šipek na kurzorové části klávesnice a pomocí .
 • Vybarvit 6 buněk s adresami pomocí "Barvy výplně".
 • Označit a přesunout vybarvené buňky do jiné části listu, tak jako je to videu výše.

Jak nastavit šířku sloupců?

1. Ručně, pomocí myši

Přejdeme myší až do oblasti záhlaví mezi sloupci (mezi písmena), zobrazí se ukazatel změny velikosti (dvě šipky spojené kolmou čarou) - viz obrázek č. 2.

Nyní můžete:

 1. roztáhnout sloupce na požadovanou šířku; výchozí šířka sloupce je 8,43 bodů (1, 83 cm, 64 pixelů). Stisknutím a přidržením levého tlačítka myši můžeme vodorovným tahem upravit šířku sloupce.
 2. provést dvojklik a šířka sloupce se automaticky přizpůsobí délce napsaných znaků v buňce.
03. Excel_sirka_sloupce.mp4

Video č. 7 - postup rozšíření sloupce a zápis dat do buněk.

Obrázek č. 2: ukazatel rozšíření šířky sloupce.

Obrázek č. 3: ukazatel s popiskem šířky rozšíření sloupce při ručním roztažení sloupce.

2. Pomocí kontextové nabídky v tlačítku "Formát" na kartě "Domů"

Tuto volbu je také možné použít pro hromadnou úpravu více buněk či celého sešitu.

Přejděte na kartu "Domů" > skupina "Buňka" > tlačítko "Formát".

 1. Chceme-li upravit výšku ve všech sloupcích - neboli v celém listu, stiskneme nejprve symbol pro označení celého listu v levém horním rohu programu (viz obrázek č. 4, krok č. 1), kterou vybereme celou oblast buněk. Jedná se o rohovou prázdnou oblast se symbolem trojúhelníku, kde se protínají řádky a sloupce.
 2. Karta "Domů" > skupin "Buňka" > tlačítko "Formát", kde v kontextové nabídce můžeme nastavit šířku sloupce:
 • ručně,
 • automaticky - šířka se přizpůsobí délce znaků v buňce (viz obrázek č. 4, oblast č. 2).
 • výchozí - šířka se nastaví na výchozí hodnoty (viz obrázek č. 4, oblast č. 2).
04b. Excel_sirka_sloupce_oznaceni_vsech_bunek.mp4

Video č. 8 - označení všech buněk v listu a nastavení šířky sloupce a výšky řádku.

Obrázek č. 3: tlačítko "Formát" a kontextová nabídka šířka sloupce.

Zkuste si :

 • Nastavit šířku všech sloupců na 18 bodů (169 pixelů) pomocí tlačítka "Formát".

Jak nastavit výšku řádků?

1. Ručně, pomocí myši

Stejně jako nastavení šířky sloupce, můžeme nastavit i výšku řádku. Přejdeme myší až do oblasti levého okraje mezi řádky (mezi čísla řádků), zobrazí se ukazatel změny velikosti (dvě šipky spojené vodorovnou čarou) - viz obrázek č. 5.

Nyní můžete:

 1. roztáhnout řádek na požadovanou výšku; výchozí výška řádku je 15 bodů (20 pixelů). Stisknutím a přidržením levého tlačítka myši můžeme svislým tahem upravit šířku sloupce.
 2. provést dvojklik a výška řádku se automaticky (jednorázově) přizpůsobí obsahu v buňce (např. zalomení textu).

Obrázek č. 5: ukazatel s popiskem výšky sloupce při ručním roztažení řádku.

2. Pomocí kontextové nabídky v tlačítku "Formát" na kartě "Domů"

Tuto volbu je také možné použít pro hromadnou úpravu více buněk či celého sešitu.

Přejděte na kartu "Domů" > skupina "Buňka" > tlačítko "Formát".

 1. Chceme-li upravit výšku všech řádků, použijeme stejný postup, jaký byl popsán výše (viz obrázek č. 4, krok č. 1).
 2. Karta "Domů" > skupin "Buňka" > tlačítko "Formát", kde v kontextové nabídce můžeme nastavit výšku řádku:
 • ručně,
 • automaticky - výška vybraných řádků se automaticky (jednorázově) přizpůsobí obsahu v buňkách (např. zalomení textu) - viz obrázek č. 6.

Obrázek č. 6: tlačítko "Formát" a kontextová nabídka výšky řádku.

Zkuste si :

 • Nastavit výšku všech řádků na 21 bodů (35 pixelů) pomocí tlačítka "Formát".

Co když je text v buňce širší nežli šířka sloupce?

Zalomíme text v buňce/buňkách

Označíme oblast buněk, u kterých chceme zalomit text > pravé tlačítko myši do označené oblasti > v kontextové nabídce vybereme "Formát buněk" > v okně vybereme kartu

04. Excel_zalomeni_radku.mp4

Video č. 9 - nastavení zalamování textu v buňce/buňkách.

Obrázek č. 7: okno "Formát buněk" a nastavení volby "Zalamovat text" na kartě zarovnání.

Jak vybrat jen jeden sloupec/řádek?

09. Excel_oznaceni_sloupce.mp4

Video č. 10 - výběr jednoho sloupce/řádku.

Zkuste si tyto úkoly:

 • Vytvořit nový sešit.
 • Přejmenovat "List1" na "Seznam filmů a seriálů"
 • Přidat si další list a pojmenovat jej "Seznam oblíbených hereček/herců"
 • Na prvním listu napsat do buňky A15 "Seznam oblíbených filmů", do buňky B15 napište "Seznam oblíbených seriálů". Šířku sloupců přizpůsobte délce textu, zvýrazněte
 • Napište ve dvou sloupcích seznam 5 oblíbených filmů a seriálů.
 • Celou tabulku označte a přesuňte o 3 řádky níže
 • Vybrat sloupec E a nastavit šířku 30 bodů.